Projekti kooskõlastamine

 

Ehitusprojekti kooskõlastamisel lähtub ELA SA Ehitusseadusest, Planeerimisseadusest, EVS’st, Elektroonilise side seadusest, Majandus-ja Kommunikatsiooniministri määrusest 11.12.2006 nr 99 „Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord” (RTL 20.12.2006, 89), Maanteeameti ja ELA SA vahel 05.05.2010 sõlmitud raamlepingust ja "Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrast.
 
Kooskõlastuse saamiseks vajaliku taotluse vormi leiab taotleja Connecto Eesti AS kodulehel aadressil- http://www.connecto.ee/ela-sa-estwin-vorgu-haldamine-ja-hooldamine/#1507211274406-dd1d5fac-e248
 
Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada paberkandjana originaal allkirjaga posti teel aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn või digitaalallkirjaga e-posti aadressil elasa.haldus [at] connecto.ee
 
Kooskõlastuse annab Connecto hiljemalt 30 päeva jooksul vormis määratud adressaadile.